Saji Takeshi
Saji Takeshi
Page 1 of 1 PREV NEXT
Saji Takeshi
Saji Takeshi R2 Diamond Damascus Gyutou 180mm (7.1")
Chef's Knife
$520.00
Saji Takeshi
Saji Takeshi R2 Diamond Damascus Gyutou 210mm (8.2")
Chef's Knife
$575.00
Saji Takeshi
Saji Takeshi R2 Diamond Damascus Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$675.00
Saji Takeshi
Saji Takeshi R2 Diamond Damascus Petty 150mm (5.9")
Utility Knife
$419.00
Saji Takeshi
Saji Takeshi R2 Diamond Damascus Sujihiki 240mm (9.4")
Slicing Knife
$675.00
Saji Takeshi
Page 1 of 1 PREV NEXT